КАД ПРОЕКТ

Фирмата работи в областта на геодезията и кадастъра – изработване на кадастрални карти и регистри, извършване на геодезически измервания, дейности при изработване на подробни устройствени планове, проектиране по част „Геодезия”, създаване и поддържане на цифрови модели и база данни на населени места и извънселищни територии и други

 

Email: cadpro@abv.bg 

Адрес: http://cadpro.bg

{START_COUNTER}