Десплан

  фирма с основен предмет на дейност създаване и поддържане на кадастър на селищни и извънселищни територии, изготвяне на подробни устройствени планове, промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, геодезически заснемания, вертикално планиране, трасиране и трасировъчни проекти, изследване на деформации, инвестиционно проучване и проектиране, консултантска дейност в областта на геодезията, кадастъра и строителството.

 

                                                                            Адрес:

инж. Светлана Карналова:     0895 41 02 61            гр. Пловдив
инж. Елисавета Камбурова:    0896 802 352             пл. „Съединение“ № 3
Деян Гавраилов:                   089 89 89 185            ет. 4, офис 421, тел.: 032/62 05 95

 

 

Уеб страница: http://desplan.net

{START_COUNTER}