"Агрогеомер" ООД

Tрасиране на имотни граници. Делби на поземлени имоти. Трасиране на сгради и съоръжение (издаване на протокол за строителна линия и ниво). Заснемане на сгради и подземни проводи и нанасяне в кадастралния план за издаване на Удостоверение по чл. 52 от ЗКИР. Заснемане на достигнати нива на изградени строежи. Изработване на трасировъчни чертежи. Изработване на проекти за вертикално планиране. Разработване на Подробни Устройствени планове. Смяна статута на замеделски имоти. Изработване на етажни схеми.
 
 
Адрес :ул."Любен Каравелов" №61                          

тел./GSM  056/53 01 35 ; 
          0888 42 31 34
          0887 95 68 19
          0885 99 52 42
 
Email: agrogeomer@abv.bg
 Уеб адрес: http://agrogeomer.hit.bg

 

{START_COUNTER}